• Giovanni Hanson posted an update 7 months ago

    Khi nhận được không có cảm ứng là vì nghiệp chướng của chúng ta, điều này trước đây, Chương Gia Đại Sư nói với tôi. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – 600 Tập)Bộ luận này của Thiên Thân Bồ Tát chính là một bộ luận văn. Bài văn này là báo cáo tâm đắc của ngài. Ngài y theo tam kinh_Tịnh độ tam kinh_và tu thành công, vãng sanh thế giới Cực Lạc. Thấy y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, chứng minh cho chúng ta thấy thế giới Cực Lạc là có thật. Phật A Di Đà là thật không phải giả. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – 600 Tập)Lúc tôi còn trẻ, tôi 33 tuổi ra ngoài giảng kinh, thời đó đồng hàng với chúng tôi, tuổi tác cũng tương đồng là Đức Dung pháp sư, hiện nay đều không còn nữa. Tôi giảng kinh giảng đến câu: “ở trong nhà Phật có cầu tất ứng”, là đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Khi giảng xong rồi, sư hỏi tôi, nói, pháp sư Tịnh Không à, ông nói câu này tôi có hoài nghi. Tôi hỏi hoài nghi về điều gì? Chính là câu ở trong nhà Phật có cầu tất ứng. Tôi nói, vì sao sư hoài nghi? Tôi cầu ba năm rồi mà không có cảm ứng. Tôi nói sư cầu điều gì? Sư nói, tôi cầu một cái tủ lạnh, cầu ba năm rồi, một chút cảm ứng cũng không có. Tôi hỏi sư, tôi nói, xin hỏi đạo tràng của sư chúng nhiều ít? Sư nói chỉ có một mình tôi. Điều này tôi cũng không biết. một mình sư ở một am tranh. Tôi nói một mình hà tất phải cần một cái tủ lạnh? Tôi tưởng chùa của sư không nhỏ, chúng ở rất nhiều. Tôi mới biết được sư ở một mình trong ngôi am tranh nhỏ. Tôi nói rằng vậy là sư không cần thiết, nên Phật không cho sư. Tôi nói tôi nhiều năm như vậy thực sự có cầu tất ứng. Sư nói, ông cầu những gì? Tôi cầu sách kinh, không có gì tôi cầu không được cả. Tôi muốn cầu một bộ sách tư liệu tham khảo, trong lòng cứ nghĩ đến mãi, sẽ có người tặng cho tôi. Chỉ có một bộ sách thời gian rất dài, nửa năm, mới có người tặng cho tôi, Trung Quán Luận Sớ, tôi cầu bộ sách này là thời gian dài nhất, nửa năm. Thông thường cầu những sách tư liệu tham khảo mà tôi cần thì khoảng không quá ba tháng, liền có người tặng cho tôi, hơn nữa bản gốc đều vô cùng đẹp đẽ, vượt ngoài mong đợi của tôi. Tôi nói thực sự có cảm ứng! (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – 600 Tập)Suốt đời ngài Huệ Viễn, thấy thế giới Cực Lạc ba lần, ngài chưa từng nói với ai, đến lúc vãng sanh ngài mới nói ra, nói với mọi người về sự hiện tiền của thế giới Cực Lạc. Ngài đã nhìn thấy, khi sắp vãng sanh ngài nói: Cảnh giới này ngài từng thấy qua ba lần. Tham khảo thêm nội dung tại Suốt 12 năm, tất cả Tôn giáo của Ấn Độ ngài đều tham kiến, đều học qua, ngài còn học rất chuyên tâm, thực gọi là dũng mãnh tinh tấn. Bất luận là Tôn giáo hay học phái nào của Ấn độ, đều xem trọng tu thiền định, tứ thiền bát định là của Bà La Môn giáo, chúng ta tin rằng Thế Tôn học một cách rất tốt.

Close
Skip to toolbar