• Từ chỗ này, quý vị nghĩ xem sự phú quý nơi ấy là gì? Chính là những thứ quý vị vốn tự mình sẵn có! Thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch, trong thế gian này chẳng có chút gì hiếm hoi, lạ lùng! Giống như quý vị thuộc gia đình đại phú đại quý, nay đến nơi đây du lịch vãn cảnh, thấy thổ dân ở nơi này đeo những món trang sức bằng đồng hay bằng thiếc. Quý…[Read more]

  • Tôi đã từng thưa với các vị đồng học, khi tôi còn trẻ, vốn tưởng Phật giáo là mê tín, là tôn giáo, không muốn tiếp xúc, mà cũng chẳng muốn gần gũi. Về sau, theo học Triết Học với tiên sinh Phương Đông Mỹ, từ sách giáo khoa, cụ giảng Triết Học trong kinh Phật cho tôi. Tôi thỉnh giáo cụ. Tôi nói: “Phật giáo là mê tín, đa thần giáo, phiếm thần giáo8…[Read more]

  • Vấn đề này đốc thúc tôi tìm phương pháp, tôi phải làm một cuộc thí nghiệm. Chúng tôi thật sự đã tìm một địa phương nhỏ để bắt đầu thúc đẩy giáo dục văn hóa truyền thống này, dùng Đệ Tử Quy làm thí nghiệm. Khu vực này là một tiểu trấn, có tám vạn bốn ngàn cư dân, không nhiều lắm. Tôi để cho nam nữ già trẻ, các ngành các nghề ở địa phương này cùng…[Read more]

  • Alec Hansen became a registered member 7 months, 2 weeks ago

Close
Skip to toolbar